‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’

‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’,’Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’ ,’Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’, ‘Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’, ,’Nhầm l/n là lỗi nói ngọng, không phải đa dạng ngữ âm’
,

More from my site

Leave a Reply